Banana Fibre Bag

Title: Banana Fibre Bag

Author: Gökçe Kesgin

Materials used: Scissors, awl, banana fibre

 

How to make it:

 1. Four chains are drawn and combined to form a ring.
 2. After the ring is formed, two chains are drawn, one single crochet is made, and the next chain is double crocheted. When it comes to the beginning of the row, it is combined and moved to the third row.
 3. The first chain starts with one single single crochet and continues as two double crochets. Then, the process is continued until the point where we started the chains with one single two single needle technique and the reassembly process is performed.
 4. At this time, knitting is done until the beginning of the row as two doubles and one single, and the joining process is done and in the 5th row, one single two double knit stitches up to the 16th row in the form of one single two double crochet for the next row two double one single and the front of the bag is finished.
 5. After finishing the front part of the bag, we start the back part as we started the front part and continue in the same order as we did in the front part at each stage and we do the finishing process. Then we stick fabric interlining with an iron so that our circular knitting will stand straighter.
 6. We work a wide strip to connect the front and back rounds of the bag. First, we draw a 50 cm chain and go back and start the 3rd chain with dense needles, in this way we continue to knit until our starting chain. We also do the process in the 3rd row and we finish our strip knitting.
 7. At the last stage, we sew our front round and the side chains of our strip knitting with the help of a needle and fibre, and we combine and finish in the same way on the back. You can decorate with a leather handle or a knit handle.
 1. Četiri lančića su nacrtana i spojena u prsten.
 2. Nakon formiranja prstena crtaju se dva lančića, jedan jednostruki heklani, a sljedeći lančić dupli heklani. Kada dođe do početka reda, spaja se i premješta u treći red.
 3. Prvi lanac počinje s jednim pojedinačnim heklanjem i nastavlja se kao dva dvostruka heklanja. Zatim se proces nastavlja do točke gdje smo započeli lance tehnikom jedne jedine dvije pojedinačne igle i izvodi se proces ponovnog sastavljanja.
 4. U to vrijeme plete se do početka reda kao dvije dvostruke i jedna jednostruka, a proces spajanja je gotov i u petom redu jedna jednostruka dvije duple pletene očice do šesnaestog reda u obliku jedne jedine dvije. dvostruko heklanje za sljedeći red dva duplo jedan jednostruki i prednji dio torbe je gotov.
 5. Nakon što završimo prednji dio torbe, počinjemo stražnji dio kao što smo započeli prednji dio i nastavljamo istim redoslijedom kako smo radili u prednjem dijelu u svakoj fazi i radimo doradu. Zatim peglom zalijepimo međupodstavu kako bi naše kružno pletivo stajalo ravnije.
 6. Radimo široku traku za spajanje prednjeg i stražnjeg kruga torbe. Prvo nacrtamo lanac od 50 cm i vratimo se nazad i počnemo 3. lanac gustim iglama, na taj način nastavljamo plesti do našeg početnog lanca. Također radimo proces u 3. redu i završavamo naše pletenje trake.
 7. U posljednjoj fazi uz pomoć igle i vlakna sašijemo prednji krug i bočne lančiće našeg trakastog pletiva, te na isti način spojimo i završimo na leđima. Možete ukrasiti kožnom ručkom ili pletenom ručkom.
 1. Paimkite keturis plaušus, sudėkite kartu. Iš vieno galo suformuokite žiedą.
 2. Atskirkite vieną plaušą nuo kitų ir naudokite jį kaip siūlą. Su adata pernerkite šį plaušą per suformuotą žiedą. Sukite kitus plaušus aplink žiedą ir nuolatos užtvirtinkite jį pernerdami atskirtu plaušu.
 3. Pasiruoškite kelis tokius pintus apskritimus. Norint juos sujungti jums reikės pasigaminti ir plačią juostą. Ją reikėtų megzti virbalais. Juostos ilgis turėtų būti toks, kad apjuostų apskritimus beveik iki viršaus. Atviras viršus reikalingas siekiant palikti vietos susidėti daiktams į vidų. Angos ilgį galite nustatyti tokį, kad jums būtų patogu.
 4. Galima juostą megzti ir ilgesnę, kad ji apjuostų visą apskritimą. Tokiu atveju siuvimo metu juostą reikės tvirtinti tik iki tam tikros apsikritimo vietos - o kitą juostos dalį palikti laisvą. Ja uždarysite savo krepšio dalį, bet kartu galėsite bet kada pakelti.
 5. Pagal gautas apskritimų formas galite iškirpti audinį ir lygintuvu bei siūlais pritvirtinti prie nunertų apskritimų vidinės dalies. Tą patį padarykite su paruošta juosta.
 6. Įvėrus plaušą į adatą sujunkite du apskritimus ir juostą.
 7. Iš medžiagos ar nenaudojamos odos galite pasigaminti rankenas. Iškirpkite juostą, susiūkite jos išilginius kraštus. Gausite ilgą vamzdelį. Jį, naudojant virbalą, galima prigrūsti susmulkintos tekstilės. Taip užtikrinsite rankenų standumą. Prisiūkite rankeną prie apskritimų.
 1. Dört zincir çekilir ve bir halka oluşturmak için birleştirilir.
 2. Halka oluşturulduktan sonra iki zincir çekilir, bir sık iğne yapılır ve bir sonraki zincire ikili örülür. Sıra başına gelindiğinde ise birleştirilerek üçüncü sıraya geçilir.
 3. Birinci zincir bir sık iğne ile başlar ve iki sık iğne olarak devam eder. Daha sonra bir tek iki tek iğne tekniği ile zincirlere başladığımız noktaya kadar işleme devam edilir ve tekrar birleştirme işlemi gerçekleştirilir.
 4. Bu sırada sıra başına kadar iki ikili ve bir tekli olarak örgü yapılır ve birleştirme işlemi yapılır ve 5. sırada bir tek iki ikili ilmek 16. sıraya kadar bir ilmek şeklinde örülür. Bir sonraki sıra için tek iki sık iğne iki tek bir tek yapılır ve çantanın önü bitirilir.
 5. Çantanın ön kısmını bitirdikten sonra ön kısımdan başladığımız gibi arka kısmından da başlıyoruz ve her aşamada ön kısımda yaptığımız sırayla devam edip bitirme işlemini yapıyoruz. Daha sonra yuvarlak örgümüzün daha dik durması için kumaş telaları ütü ile yapıştırıyoruz.
 6. Çantanın ön ve arka yuvarlaklarını birleştirmek için geniş bir şerit yapıyoruz. İlk olarak 50 cm zincir çekiyoruz ve geri dönüp sık iğne ile 3. zincire başlıyoruz, bu şekilde başlangıç zincirimize kadar örmeye devam ediyoruz. 3. sıradaki işlemi de yapıyoruz ve şerit örgüsümüzü bitiriyoruz.
 7. Son aşamada şerit örgümüzün ön yuvarlak ve yan zincirlerini iğne ve elyaf yardımıyla dikiyoruz ve arkasını da aynı şekilde birleştirip bitiriyoruz. Deri sap veya örgü sap ile süsleyebilirsiniz.
 1. Se dibujan cuatro cadenas y se combinan para formar un anillo.
 2. Después de formar el anillo, se dibujan dos cadenas, se hace un punto bajo y la siguiente cadena se hace punto doble. Cuando se trata del comienzo de la fila, se combina y se mueve a la tercera fila.
 3. La primera cadena comienza con un solo punto bajo y continúa con dos puntos altos. Luego, se continúa con el proceso hasta el punto en que comenzamos las cadenas con la técnica de una sola dos agujas y se realiza el proceso de re ensamblaje.
 4. En este momento se teje hasta el inicio de la fila como dos dobles y uno simple, y se realiza el proceso de unión y en la 5° fila, uno simple dos puntos dobles hasta la 16° fila en forma de uno simple dos crochet doble para la siguiente fila dos dobles uno simple y el frente de la bolsa está terminado.
 5. Después de terminar la parte delantera de la bolsa, comenzamos la parte trasera como comenzamos con la parte delantera y continuamos en el mismo orden que hicimos en la parte delantera en cada etapa y hacemos el proceso de acabado. Luego pegamos la entretela de tela con una plancha para que nuestro tejido circular quede más recto.
 6. Trabajamos una tira ancha para conectar las vueltas delantera y trasera del bolso. Primero, dibujamos una cadeneta de 50 cm y regresamos y comenzamos la 3ra cadeneta con agujas densas, de esta manera continuamos tejiendo hasta nuestra cadeneta inicial. También hacemos el proceso en la 3ra fila y terminamos nuestro tejido de tiras.
 7. En la última etapa, cosemos nuestra vuelta delantera y las cadenas laterales de nuestro tejido de tiras con la ayuda de una aguja y fibra, y combinamos y terminamos de la misma manera en la parte posterior. Puedes decorar con un asa de cuero o con un asa de punto.

 

For more info, visit https://www.youtube.com/watch?v=eFo48BbzZw8

 

Get inspired:

 

Click to find more about the collected handicrafts